پلاسما اسپری

پلاسما اسپری عبارتست از فرآیندی كه طی آن پودر های فلزی ، سرامیكی و پلیمری توسط پلاسما تا دمای ذوب یا نیمه ذوب حرارت داده شده و با شتاب زیاد به سطح قطعاتی كه بایستی پوشش داده شوند پاشیده می شود . ذرات نیمه مذاب پودری پس از برخورد به سطح قطعه منجمد شده و یك ساختار لایه ای و فلسی مانند را تشكیل خواهند داد .
مزیت اصلی روش پلاسما اسپری محدوده وسیعی از مواد است كه میتواند بعنوان پوشش مورد استفاده قرار گیرد ، در حقیقت هر ماده ای كه بتواند بدون تخریب شدن به حالت مذاب در بیاید می تواند بعنوان ماده اولیه در این روش مصرف گردد. مزیت دیگر این روش ، عدم گرمایش قطعه ای است كه بایستی پوشش داده شود. دانسیته پوششهای پلاسما اسپری معمولی در حدود 85-90% دانسیته تئوریك می باشد . ضخامت پوشش نیز از 0.02 تا 0.3 میلی متر امكان پذیر است ولی بدست آوردن ضخامتهای بیشتر نیز توسط روش پلاسما امكان پذیر می باشد . به منظور حصول چسبندگی ، آماده سازی مناسب سطح قطعه ضروری و اجتناب ناپذیر است . موادی چون روغن ، گریس ، زنگ زدگی ، رنگ و سایر آلاینده های سطحی همگی بایستی قبل از پوششكاری كاملا زدوده گردند ، كه توسط روش های آماده سازی سطح انجام می گیرد .

پوشش های قابل ایجاد توسط روش پلاسما اسپری

یكی از مزایای این روش استفاده از پودرهای متنوع بعنوان پوشش است كه بسته به شرایط فیزیكی و مكانیكی مورد نظر مورد استفاده قرار می گیرند. بیش از 200 گونه ماده تا كنون در روش متال اسپری بكار گرفته شده است این مواد بصورت زیر دسته بندی می شوند:
فلزات خالص، فلزات آلیا‍‍ژی، سرامیكها، كاربایدها، كامپوزیتهای مخصوص، تركیبات بین فلزی

شماتیك دستگاه و توضیحاتی مختصر

یك گاز ( عموماً آرگون ) و در برخی موارد شامل نیترون، هیدروژن و یا هلیم بین كاتد تنگستنی و آند مسی خنك شونده با جریان آب پیدا می كند. یك قوس الكتریكی بین دو الكترود توسط تخلیه با فركانس بالا آغاز شده و توسط جریان DC ادامه پیدا می كند. قوس بوجود آمده باعث یونیزه شدن گاز شده و پلاسما با فشار بالا را بوجود می آورد، و دمای گاز افزایش می یابد و آن نیز باعث افزایش حجم گاز شده و در نتیجه فشار و سرعت در خروجی نازل افزایش می یابد. ذرات پودر در خروجی نازل ( آند ) به بخار گاز افزوده می شوند. اندازه و شكل ذرات پودر اثر بسزایی در دما و سرعت ذرات پودری و در نتیجه پوشش نهایی خواهند گذاشت. سرعت ذرات در روش پلاسما اسپری در حدود m/s 550-300 می باشد.

پارامترهای مهم سیستم :

قابلیت تولید قطعه تا طول 5/3 متر و قطر 320-25 میلی متر. با اضافه شدن تجهیزات جانبی طول قطعات قابل تولید تا 12 متر و قطر آنها تا 5/1 متر قابل افزایش است.
قطعات تخت حداكثر تا طول 2200 و عرض 460 و ارتفاع 350 میلی متر
ضخامت پوشش از 0.02 میلی متر تا 3 میلی متر
توانایی یاشش داخلی در قطعات استوانه ای تا طول 750 میلی متر
قابل استفاده برای اشكال هندسی و غیر هندسی
قابلیت برش انواع فلزات سخت و سرامیك تا ضخامت 130 میلی متر و در فلزات رنگی تا 100 میلی متر