نمودار

نمودارهای 24 ساعته

http://www.kitconet.com/charts/metals/base/t24_cp450x275.gif
http://www.kitconet.com/charts/metals/base/t24_nk450x275.gif
http://www.kitconet.com/charts/metals/base/t24_ld450x275.gif

نمودارهای 30 روزه

http://www.kitconet.com/charts/metals/base/lme-warehouse-copper-30d-Large.gif